Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 

Publiek Ontwikkelbedrijf REKS B.V. – maart 2024​ 

Inhoudsopgave
I Algemeen 2
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Offerte, opdracht en totstandkoming overeenkomst

Uitvoering overeenkomst
Artikel 4 – Algemene verplichtingen Contractant
Artikel 5 – Algemene verplichtingen Publiek Ontwikkelbedrijf REKS
Artikel 6 – Kwaliteit, keuring en garantie
Artikel 7 – Geheimhouding
Artikel 8 – Intellectueel eigendom
Artikel 9 – Wijziging Overeenkomst
Artikel 10 – Uitrusting en materialen
Artikel 11 – Tijdstip van nakoming
Artikel 12 – Toerekenbare tekortkoming
Artikel 13 – Niet toerekenbare tekortkoming
Artikel 14 – Aansprakelijkheid en verzekering
Artikel 15 – Boete
Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

Financiële bepalingen
Artikel 17 – Prijzen, meerwerk en minder werk
Artikel 18 – Facturering en betaling

Bepalingen betreffende het verrichten van diensten
Artikel 21 – Diensten
Artikel 22 – Personeel van Contractant

Einde overeenkomst
Artikel 24 – Opzegging
Artikel 25 – Ontbinding
Artikel 26 – Vernietiging

  1. Algemeen 

Artikel 1 – Definities 

Contractant De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van Publiek Ontwikkelbedrijf REKS  

Diensten (Dienst) De door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van Publiek Ontwikkelbedrijf REKS, niet zijnde werken of leveringen 

Offerte Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek  

Offerteaanvraag Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van Publiek Ontwikkelbedrijf REKS voor te verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 

Overeenkomst Al hetgeen tussen Publiek Ontwikkelbedrijf REKS en de Contractant is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen 

Partijen/Partij Publiek Ontwikkelbedrijf REKS en/of de Contractant 

Personeel van Contractant De door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn 

Prestatie De te verrichten Diensten 

Werkdag Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door Publiek Ontwikkelbedrijf REKS aangewezen brugdagen 

  

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten. 

2.2. Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit  uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. 

2.3. Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen. 

2.4. Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.  

Artikel 3 – Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst 

3.1. Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS) kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. POB REKS zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.2. De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag. 

3.3. Een Overeenkomst komt tot stand nadat POB REKS een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Contractant schriftelijk (per e-mail of brief) heeft verzonden aan de Contractant.  

3.4. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek. 

3.5. Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant. 

  

Uitvoering overeenkomst 

Artikel 4 – Algemene verplichtingen Contractant 

4.1. De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS) nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant. 

4.2. De Contractant zal POB REKS op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om POB REKS direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden. 

4.3. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van POB REKS, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. 

4.4. De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of Personeel van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden. 

4.5. De Contractant vrijwaart POB REKS voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of POB REKS krijgt opgelegd. 

4.6. De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de overeenkomsten die POB REKS met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Indien de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan POB REKS. 

4.7. De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en POB REKS bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

4.8. Slechts voor zover de Contractant expliciet en schriftelijk is gemachtigd door POB REKS zal de Contractant optreden als gemachtigde van POB REKS. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant. 

Artikel 5 – Algemene verplichtingen Publiek Ontwikkelbedrijf REKS 

5.1. Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS) zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. 

5.2. POB REKS zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 6 – Kwaliteit, keuring en garantie 

6.1. De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu. 

6.2. Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS) is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking. Indien POB REKS bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties. 

Artikel 7 – Geheimhouding 

7.1. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media – of voor eigen doel- einden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt. 

7.2. Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven. 

7.3. Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussen- komst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 

7.4. De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS) Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. 

Artikel 8 – Intellectueel eigendom 

8.1. Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – over aan POB REKS. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht. 

8.2. Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruikmaakt van enige bijdrage van POB REKS en/of derden. 

8.3. De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken. 

8.4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst. 

8.5. POB REKS behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent dit voorbehoud. 

8.6. De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door POB REKS in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart POB REKS tegen alle aanspraken van derden dienaangaande. 

8.7. In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg met POB REKS te bewerkstelligen dat POB REKS het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten. 

8.8. In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van POB REKS vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures. 

Artikel 9 – Wijziging Overeenkomst 

9.1. Publiek Ontwikkelbedrijf REKS is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling. 

9.2. In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid. 

Artikel 10 – Uitrusting en materialen 

10.1. De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken – niet van Publiek Ontwikkelbedrijf REKS afkomstige – materialen en uitrusting (waaronder gereed- schappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

10.2. De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 11 – Tijdstip van nakoming 

11.1. De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd. 

11.2. De Contractant stelt POB REKS schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. 

Artikel 12 – Toerekenbare tekortkoming 

12.1 Indien één van de Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert. 

12.2. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. 

12.3. Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens POB REKS indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 13 – Niet toerekenbare tekortkoming 

13.1. De Contractant kan zich jegens Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS) enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant POB REKS zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt. 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en verzekering 

14.1. De Contractant vrijwaart Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS) tot maximaal 1 miljoen euro tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Diensten van de Contractant. 

14.2. De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. 

14.3. De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van POB REKS wijzigen, tenzij POB REKS hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

14.4. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 15 – Boete 

15.1. Indien een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar. 

15.2. De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van Publiek Ontwikkelbedrijf REKS tot nakoming en het recht op schadevergoeding. 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen 

16.1. Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing. 

16.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

16.3. Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Publiek Ontwikkelbedrijf REKS gevestigd is. 

Financiële bepalingen 

Artikel 17 – Prijzen, meerwerk en minder werk 

17.1. De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in euro’s. 

17.2. Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS) is toe te rekenen. 

17.3. Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met POB REKS. 

17.4. Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

17.5. Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden. 

Artikel 18 – Facturering en betaling 

18.1. Op de factuur vermeldt de Contractant: 

18.2. De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. POB REKS zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen. 

18.3 Indien de Goederen niet beantwoorden aan de Overeenkomst is POB REKS bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

Bepalingen betreffende het verrichten van diensten 

Artikel 21 – Diensten 

22.1. De Contractant zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst. 

22.2. De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant ingeschakelde derden. 

22.3. Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Contractant of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS) de Diensten zonder meer goedkeurt. POB REKS behoudt zich het recht voor om eventuele verrichte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren. 

22.4. De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van POB REKS. Indien POB REKS de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goed- keuring onthouden wordt. 

Artikel 22 – Personeel van Contractant 

23.1. Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS), zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven. 

23.2. Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Contractant niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft POB REKS het recht de desbetreffende persoon door de Contractant te laten vervangen. 

23.3. Voor de vervanging van Personeel van Contractant is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van POB REKS, tenzij directe vervanging van Personeel van Contractant noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van POB REKS. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag). 

23.4. Vervanging van Personeel van Contractant wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Contractant voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant. 

23.5. De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten. 

23.6. De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart POB REKS tegen alle aanspraken ter zake. De Contractant zal – indien wettelijk vereist dan wel door POB REKS wordt vereist – met een G-rekening werken. Indien POB REKS geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een-op-een verhaald op de Contractant. 

Einde overeenkomst 

Artikel 24 – Opzegging 

24.1. POB REKS is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan Publiek Ontwikkelbedrijf REKS de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst. 

Artikel 25 – Ontbinding 

25.1. Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 

25.2. Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden. 

25.3. Ingeval van ontbinding door Publiek Ontwikkelbedrijf REKS (POB REKS) als bedoeld in lid 1 is POB REKS geen vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan POB REKS, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald. 

Artikel 26 – Vernietiging 

26.1. Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.